Hyvää joulua

Hyvää joulua

Toi­vo­tam­me asiak­kail­lem­me ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le hyvää jou­lua ja Onnel­lis­ta Uut­ta Vuot­ta 2021!

 Toi­mis­tom­me on auki 28- 30.12.2020 klo 10-16.00

SOLA toivottaa asiakkailleen aurinkoista juhannusta

Toi­mis­tom­me läh­tee juhan­nuk­sen viet­toon 18.6.2020 klo 13.00. 

Mikä­li talo­yh­tiöl­lä­si ei ole kiin­teis­tö­huol­toa, kii­reel­li­sis­sä asiois­sa voit soittaa 

Kipa­Ku­ja­la Oy päivistys/ 040 1979 344.

Pal­ve­lem­me Tei­tä taas maa­nan­tai­na 22.6.2020 nor­maa­lis­ti klo 10-15.30.

 

Toimistolla vierailu

Coronavirus has no race.

 

 

 

 

 

 

 

Ette­hän ystä­väl­li­ses­ti tule toi­mis­tol­lem­me flunssaisena!
Näin pyrim­me vält­tä­mään hen­ki­lö­kun­tam­me sai­ras­tu­mi­sen, jot­ta voi­sim­me pal­vel­la tei­tä myös koro­na­pan­de­mian ajan.

Mei­dät tavoit­taa puhe­li­men sekä säh­kö­pos­tin välityksellä.

Lau­ra Sal­me­la, 040 5428 955, laura.salmela@sola-isannointi.fi
Asta Ovas­ka, 050 4333 177, asta.ovaska@sola-isannointi.fi
Tai­na Ter­va­har­ju, 040 0872 131, taina.tervaharju@sola-isannointi.fi
Jyri Mäen­pää, 040 0872 141, jyri.maenpaa@sola-isannointi.fi
 

Pikais­ta para­ne­mis­ta kai­kil­le kipeä­nä oleville!

Toi­voo SOLA Isän­nöin­ti Oy:n henkilökunta

 

 

Isännöinti- sekä Kiinteistöliiton suositukset koronaepidemian ajaksi

Isän­nöin­ti­liit­to sekä Kiin­teis­tö­liit­to ovat 13.3.2020 jul­kais­seet suo­si­tuk­set, joi­ta talo­yh­tiöi­den yhtiö­ko­kouk­sis­sa tuli­si pyr­kiä nou­dat­ta­maan koro­nae­pi­de­mian aikana.

Lisää suo­si­tuk­sis­ta voit lukea tääl­tä.

Me haluam­me par­haam­me mukaan hil­li­tä viruk­sen leviä­mis­tä, jon­ka takia yhtiö­ko­kous­ten pitä­mi­seen sekä nii­hin osal­lis­tu­mi­seen saat­taa tul­la muu­tok­sia. Tie­do­tam­me näis­tä muu­tok­sis­ta niin ajois­sa, kuin suin­kin voimme.

Saako parvekkeella grillata?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koti­ta­lo on artik­ke­lis­saan 18.5.2017 kerän­nyt yhteen vas­tauk­sia ylei­sim­piin par­ve­kegril­laa­mis­ta kos­ke­viin kysymyksiin.

Par­ve­kegril­laa­mi­nen herät­tää joka kesä kes­kus­te­lua talo­yh­tiöis­sä. Vaik­ka par­ve­kegril­laa­mis­ta ei lais­sa ole kiel­let­ty, keho­tam­me sekä osak­kai­ta että asuk­kai­ta luke­maan talo­yh­tiö­koh­tai­set jär­jes­tys­sään­nöt ja toi­mi­maan nii­den mukai­ses­ti. Näin väl­tym­me ikä­vil­tä välikohtauksilta.

Artik­ke­li on luet­ta­vis­sa täs­tä.