Osakkaan kotivakuutus taloyhtiössä

Usein Isän­nöit­si­jäl­tä kysy­tään, kan­nat­taa­ko osak­kaan ottaa omaa koti­va­kuu­tus­ta talo­yh­tiös­sä. Koti­va­kuu­tus on usein yhdis­tel­mä kodin irtai­men omai­suus­va­kuu­tuk­ses­ta, vas­tuu­va­kuu­tuk­ses­ta ja oikeus­tur­va­va­kuu­tuk­ses­ta. Tar­jol­la on kui­ten­kin hyvin eri­lai­sia tuot­tei­ta pel­käs­tä palo­va­kuu­tuk­ses­ta hyvin laa­jaan turvakokonaisuuteen.

Talo­yh­tiön kiin­teis­tö­va­kuu­tus kor­vaa vakuu­te­tul­le omai­suu­del­le aiheu­tu­neen äkil­li­sen ja ennal­ta arvaa­mat­to­man ehto­jen mukai­set vahin­got (mm tuli­pa­lo, put­ki­vuo­to, vie­mä­ri­tu­kos, ilki­val­ta, myrs­ky­va­hin­ko ja vas­tuu­va­hin­ko­ja).  Talo­yh­tiön kiin­teis­tö­va­kuu­tus ei yleen­sä kor­vaa osak­kaan irtai­mis­toa. Ajan­koh­tais­ta tie­toa saat talo­yh­tiö­si isän­nöit­si­jäl­tä, omas­ta vakuu­tus­yh­tiös­tä­si ja tutus­tu­mal­la alla ole­vaan linkkiin.

Koti­va­kuu­tus