Hallituksen oikeus määrätä pelisäännöt sähköauton latauspisteen käytölle

Ensim­mäi­sen ladat­ta­van auton ilmes­tyes­sä pihal­le, jou­du­taan teke­mään rat­kai­su­ja sen suh­teen, miten lataa­mi­nen oikein käy­tän­nös­sä voi­daan jär­jes­tää. Lataus­jär­jes­tel­män toteut­ta­mi­ses­sa jou­du­taan usein teke­mään muu­tok­sia pait­si auto­pai­koil­le, myös yhtiön tiloi­hin ja sen säh­kö­jär­jes­tel­mään. Huo­mioon on otet­ta­va säh­kö­jär­jes­tel­män kapa­si­tee­tin lisäk­si myös käy­tet­tä­vä latausteknologia.

Lisä­tie­to­ja säh­kö­au­ton lataus­pis­teen pelisäännöille:

https://www.kiinteistoliitto.fi/blogit/lakipahkina/hallituksenoikeusmaaratapelisaannotsahkoautonlatauspisteenkaytolle/

https://www.kiinteistoliitto.fi/blogit/lakipahkina/latausmahdollisuudetkaytannossa/

 

Miten taloyhtiö voi kannustaa oma-aloitteisiin kylpyhuoneremontteihin ?

Miten taloyhtiö voi kannustaa oma-aloitteisiin kylpyhuoneremontteihin ?

Talo­yh­tiös­sä voi olla käsil­lä tilan­ne, jos­sa kyl­py­huo­neet ovat alku­pe­räi­ses­sä kun­nos­sa, mut­ta niis­sä ei ole vie­lä havait­tu väli­tön­tä kor­jaus­tar­vet­ta. Kyl­py­huo­nei­ta oli­si hyvä alkaa pik­ku­hil­jaa uusi­maan ja toi­vee­na oli­si, että osak­kaat teki­si­vät itse tar­vit­ta­vat kyl­py­huo­ne­kor­jauk­set. Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa rat­kai­su voi löy­tyä niin sano­tus­ta kan­nus­tin­pää­tök­ses­tä. On kui­ten­kin otet­ta­va huo­mioon, että osak­kai­ta ei voi­da pakot­taa remont­tei­hin, eikä kan­nus­tin­me­net­te­lyä voi­da sovel­taa sil­loin, kun kyl­py­huo­nees­sa on jo havait­tu väli­tön, yhtiön vas­tuul­le kuu­lu­va korjaustarve.

Vaik­ka osa­kas­re­mon­tin kus­tan­nuk­set kuu­lu­vat osak­kaal­le, estet­tä ei kui­ten­kaan ole sil­le, että yhtiö tuki­si osa­kas­re­mont­te­ja osal­lis­tu­mal­la nii­den kus­tan­nuk­siin. Tämä kui­ten­kin edel­lyt­tää, että yhtiö­ko­kous tekee yksin­ker­tai­sel­la ään­te­ne­nem­mis­töl­lä kannustinpäätöksen.

https://www.kiinteistoliitto.fi/blogit/lakipahkina/mitentaloyhtiovoikannustaaosakkaitaoma-aloitteisiinkylpyhuoneremontteihin/

 

Huoneistotietojärjestelmä tuo taloyhtiöiden ja osakehuoneistojen tiedot yhteen

Säh­köi­nen omis­ta­ja­mer­kin­tä huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä kor­vaa pape­ri­sen osa­ke­kir­jan käy­tön osa­ke­huo­neis­to­jen vaih­dan­nas­sa ja lai­nan vakuu­te­na. Huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä sää­de­tään lais­sa, ja sen toteu­tuk­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta vas­taa Maan­mit­taus­lai­tos. Siir­to on asun­to-osa­keyh­tiöil­le pakol­li­nen mut­ta kes­ki­näi­sil­le kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöil­le vapaaehtoinen.

Säh­köi­seen rekis­te­riin siir­ty­mi­nen paran­taa asuin­huo­neis­to­jen tie­to­jen ja omis­ta­ja­mer­kin­tö­jen saa­ta­vuut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta. Tämä suju­voit­taa asun­to­kaup­paa ja luo­ton­an­toa. Pape­ri­sis­ta osa­ke­kir­jois­ta luo­pu­mi­nen mah­dol­lis­taa digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sen ja hel­pot­taa monen toi­mi­jan työ­tä. Kysees­sä on mer­kit­tä­vä siir­ty­mä uuteen digi­taa­li­seen järjestelmään.

Osak­kee­no­mis­ta­ja voi kos­ka tahan­sa osa­ke­luet­te­lon siir­ron jäl­keen hakea omis­tuk­sen rekis­te­röin­tiä. Rekis­te­röin­tiä on haet­ta­va 10 vuo­den kulues­sa osa­ke­luet­te­lon siir­ros­ta. Jos osa­ke­kir­ja on pan­kis­sa lai­nan vakuu­te­na, myös pank­ki voi hakea omis­tuk­sen rekis­te­röin­tiä osak­kee­no­mis­ta­jan puolesta.

https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistotietojarjestelma

Osakkaan kotivakuutus taloyhtiössä

Usein Isän­nöit­si­jäl­tä kysy­tään, kan­nat­taa­ko osak­kaan ottaa omaa koti­va­kuu­tus­ta talo­yh­tiös­sä. Koti­va­kuu­tus on usein yhdis­tel­mä kodin irtai­men omai­suus­va­kuu­tuk­ses­ta, vas­tuu­va­kuu­tuk­ses­ta ja oikeus­tur­va­va­kuu­tuk­ses­ta. Tar­jol­la on kui­ten­kin hyvin eri­lai­sia tuot­tei­ta pel­käs­tä palo­va­kuu­tuk­ses­ta hyvin laa­jaan turvakokonaisuuteen.

Talo­yh­tiön kiin­teis­tö­va­kuu­tus kor­vaa vakuu­te­tul­le omai­suu­del­le aiheu­tu­neen äkil­li­sen ja ennal­ta arvaa­mat­to­man ehto­jen mukai­set vahin­got (mm tuli­pa­lo, put­ki­vuo­to, vie­mä­ri­tu­kos, ilki­val­ta, myrs­ky­va­hin­ko ja vas­tuu­va­hin­ko­ja).  Talo­yh­tiön kiin­teis­tö­va­kuu­tus ei yleen­sä kor­vaa osak­kaan irtai­mis­toa. Ajan­koh­tais­ta tie­toa saat talo­yh­tiö­si isän­nöit­si­jäl­tä, omas­ta vakuu­tus­yh­tiös­tä­si ja tutus­tu­mal­la alla ole­vaan linkkiin.

Koti­va­kuu­tus

 

Ilmanvaihtoventtiilit puhtaiksi ja sisäilma kuntoon

Kevääl­lä on hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta ilman­vaih­don toi­mi­vuu­teen. Ilman­vaih­toon liit­ty­vät asiat on syy­tä kir­ja­ta myös talo­yh­tiön huol­to­kir­jaan ja kun­nos­sa­pi­to­suun­ni­tel­maan, jot­ta tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet tule­vat ajal­laan teh­dyik­si. Jos ilman­vaih­toa ja sen kana­vis­to­ja ei ole puh­dis­tet­tu tai nuo­hot­tu kym­me­neen vuo­teen, on aika puh­dis­tuk­sel­le ja tar­vit­ta­vil­le säätötöille.

Kevääl­lä pahim­man katu­pö­lyn las­keu­dut­tua tulee mones­sa kodis­sa ajan­koh­tai­sek­si ikku­nan­pe­su, jon­ka yhtey­des­sä on hyvä het­ki tar­kas­taa ikku­noi­den ylä­puo­lel­la sijait­se­vien ilman­vaih­to­vent­tii­lien kun­to ja puh­dis­taa vent­tii­lit. Samal­la kier­rok­sel­la kan­nat­taa käy­dä läpi myös kyl­py­huo­nees­sa, wc:ssä, vaa­te­huo­nees­sa ja keit­tiös­sä sijait­se­vien pois­toil­ma­vent­tii­lien tilan­ne. Vent­tii­lit oli­si hyvä pyyh­kiä puh­taak­si ker­ran vuodessa.

Lue lisää ilman­vaih­don puh­dis­tuk­ses­ta: https://www.kiinteistoliitto.fi/uutiset/nayta/?id=10607