Sola Isännöinti Oy

Laa­duk­kai­ta isän­nöin­ti­pal­ve­lu­ja taloyhtiöille

Pal­ve­lutOta yhteyt­tä

Tietoa meistä

SOLA Isän­nöin­ti Oy on yksi­tyi­nen isän­nöin­tiy­ri­tys, joka on perus­tet­tu Kemi­jär­vel­lä 12.12.2018. Tuo­tam­me laa­duk­kai­ta isän­nöin­ti­pal­ve­lu­ja talo­yh­tiöil­le. Pyrim­me omal­la osaa­mi­sel­lam­me nos­ta­maan talo­yh­tiöi­den elin­kaar­ta ja tuot­ta­maan talo­yh­tiön asuk­kail­le laa­du­kas­ta asumista.

Olem­me sitou­tu­neet nou­dat­ta­maan isän­nöin­nin eet­ti­siä ohjei­ta. Meil­lä työs­ken­te­lee nel­jä kiin­teis­tö­alan ammat­ti­lais­ta ja toi­min­ta­ta­poi­him­me kuu­luu suun­ni­tel­mal­li­nen sekä pit­kä­jän­tei­nen yhteis­työ talo­yh­tiöi­den, yhteis­työ­kump­pa­nei­den ja sidos­ryh­mien kanssa.

Yri­tyk­sem­me on Yrittäjät.fi jäsen.

Palvelut

Isännöinti

Tar­joam­me isän­nöin­ti­pal­ve­lu­ja Kemi­jär­vel­lä, Sal­las­sa, Pel­ko­sen­nie­mel­lä ja Savu­kos­kel­la, myös lähia­lu­een tun­tu­ri­koh­teet kuu­lu­vat Isän­nöin­ti­tii­mim­me huo­lel­li­seen hoitoon.

Kirjanpito

Yri­tyk­sem­me tar­jo­aa talo­yh­tiöil­le ja yri­tyk­sil­le talous­hal­lin­non­pal­ve­lu­ja. Kir­jan­pi­tom­me hoi­de­taan oikeel­li­ses­ti, ajan­ta­sai­ses­ti ja kustannustehokkaasti.

Miten taloyhtiö voi kannustaa oma-aloitteisiin kylpyhuoneremontteihin ?

Miten taloyhtiö voi kannustaa oma-aloitteisiin kylpyhuoneremontteihin ? 

Talo­yh­tiös­sä voi olla käsil­lä tilan­ne, jos­sa kyl­py­huo­neet ovat alku­pe­räi­ses­sä kun­nos­sa, mut­ta niis­sä ei ole vie­lä havait­tu väli­tön­tä kor­jaus­tar­vet­ta. Kyl­py­huo­nei­ta oli­si hyvä alkaa pik­ku­hil­jaa uusi­maan ja toi­vee­na oli­si, että osak­kaat teki­si­vät itse tarvittavat…

lue lisää

Huoneistotietojärjestelmä tuo taloyhtiöiden ja osakehuoneistojen tiedot yhteen 

Säh­köi­nen omis­ta­ja­mer­kin­tä huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä kor­vaa pape­ri­sen osa­ke­kir­jan käy­tön osa­ke­huo­neis­to­jen vaih­dan­nas­sa ja lai­nan vakuu­te­na. Huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä sää­de­tään lais­sa, ja sen toteu­tuk­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta vas­taa Maan­mit­taus­lai­tos. Siir­to on…

lue lisää

Kiinnostuitko palveluistamme?