Palvelut

Isännöinti

Tar­joam­me isän­nöin­ti­pal­ve­lu­ja Kemi­jär­vel­lä, Sal­las­sa, Pel­ko­sen­nie­mel­lä ja Savu­kos­kel­la, myös lähia­lu­een tun­tu­ri­koh­teet kuu­lu­vat Isän­nöin­ti­tii­mim­me huo­lel­li­seen hoitoon.

Isän­nöit­si­jäm­me tar­joa­vat sinul­le ja talo­yh­tiöl­le­si koko­nais­val­tais­ta ja laa­du­kas­ta huo­len­pi­toa, yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioi­den. Isän­nöit­si­jäm­me toi­mi­vat talo­yh­tiö­si ja kiin­teis­tö­si ope­ra­tii­vi­si­na joh­ta­ji­na yhteis­työs­sä talo­yh­tiön hal­li­tuk­sen kans­sa. Isän­nöin­tim­me perus­tuu asia­kas­läh­töi­seen ja tehok­kaa­seen pal­ve­lu­pro­ses­siin. Kaik­ki Isän­nöit­si­jäm­me ovat ammat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­ta ammattilaisia.

Otat­han mei­hin roh­keas­ti yhteyt­tä kun suun­nit­te­let talo­yh­tiö­si isän­nöin­nin kes­kit­tä­mis­tä pai­kal­li­seen Kemi­jär­ve­läi­seen yritykseen.

Kirjanpito

Yri­tyk­sem­me tar­jo­aa talo­yh­tiöil­le ja yri­tyk­sil­le talous­hal­lin­non­pal­ve­lu­ja. Kir­jan­pi­tom­me hoi­de­taan oikeel­li­ses­ti, ajan­ta­sai­ses­ti ja kustannustehokkaasti.

Otat­han mei­hin roh­keas­ti yhteyt­tä kun suun­nit­te­let talo­yh­tiö­si tai yri­tyk­se­si  kir­jan­pi­don kes­kit­tä­mis­tä pai­kal­li­seen Kemi­jär­ve­läi­seen yritykseen.

Kiinnostuitko palveluistamme?