Saako parvekkeella grillata?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par­ve­kegril­laa­mi­nen herät­tää joka kesä kes­kus­te­lua talo­yh­tiöis­sä. Vaik­ka par­ve­kegril­laa­mis­ta ei lais­sa ole kiel­let­ty, keho­tam­me sekä osak­kai­ta että asuk­kai­ta luke­maan talo­yh­tiö­koh­tai­set jär­jes­tys­sään­nöt ja toi­mi­maan nii­den mukai­ses­ti. Näin väl­tym­me ikä­vil­tä välikohtauksilta.

Artik­ke­li on luet­ta­vis­sa täs­tä.

Huoneistotietojärjestelmä tuo taloyhtiöiden ja osakehuoneistojen tiedot yhteen

Huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mä on val­ta­kun­nal­li­nen tie­to­va­ras­to talo­yh­tiöi­den perus­tie­dois­ta, osa­ke­huo­neis­tois­ta, nii­den omis­ta­jis­ta ja pant­tauk­sis­ta. Tie­toa tar­vit­se­vat toi­min­nas­saan muun muas­sa talo­yh­tiöt, osak­kee­no­mis­ta­jat, viran­omai­set ja yri­tyk­set. Säh­köi­nen rekis­te­ri hel­pot­taa esi­mer­kik­si asun­to­kaup­paa ja isän­nöin­tiä. Samal­la se pois­taa osak­kee­no­mis­ta­jil­ta huo­len osa­ke­kir­jan häviä­mi­ses­tä. Kun osa­ke­luet­te­lo on siir­ret­ty huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mään, talo­yh­tiön ei enää tar­vit­se huo­leh­tia sen ylläpidosta.

Kysees­sä on mer­kit­tä­vä siir­ty­mä uuteen digi­taa­li­seen jär­jes­tel­mään. Tämä tulee teh­dä vuo­den 2023 lop­puun men­nes­sä. Jos talo­yh­tiön hal­lin­toa hoi­taa ammat­ti-isän­nöit­si­jä, osa­ke­luet­te­lon siir­ros­ta tulee aina ensin ottaa yhteyt­tä isän­nöit­si­jään. Usein isän­nöit­si­jäl­lä on käy­tös­sään isän­nöin­ti­jär­jes­tel­mä, jos­sa osa­ke­luet­te­lon tie­to­ja yllä­pi­de­tään. Isän­nöin­ti­jär­jes­tel­män tie­to­ja voi­daan hyö­dyn­tää osa­ke­luet­te­lon siirrossa.

Maan­mit­taus­lai­tos vas­taa osa­ke­luet­te­lon yllä­pi­dos­ta ja osa­ke­luet­te­lon saa huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Siir­to on asun­to-osa­keyh­tiöil­le pakol­li­nen mut­ta kes­ki­näi­sil­le kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöil­le vapaaehtoinen.

Lisä­tie­to­ja: https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistotietojarjestelma

Osakkaan kotivakuutus taloyhtiössä

Usein Isän­nöit­si­jäl­tä kysy­tään, kan­nat­taa­ko osak­kaan ottaa omaa koti­va­kuu­tus­ta talo­yh­tiös­sä. Koti­va­kuu­tus on usein yhdis­tel­mä kodin irtai­men omai­suus­va­kuu­tuk­ses­ta, vas­tuu­va­kuu­tuk­ses­ta ja oikeus­tur­va­va­kuu­tuk­ses­ta. Tar­jol­la on kui­ten­kin hyvin eri­lai­sia tuot­tei­ta pel­käs­tä palo­va­kuu­tuk­ses­ta hyvin laa­jaan turvakokonaisuuteen.

Talo­yh­tiön kiin­teis­tö­va­kuu­tus kor­vaa vakuu­te­tul­le omai­suu­del­le aiheu­tu­neen äkil­li­sen ja ennal­ta arvaa­mat­to­man ehto­jen mukai­set vahin­got (mm tuli­pa­lo, put­ki­vuo­to, vie­mä­ri­tu­kos, ilki­val­ta, myrs­ky­va­hin­ko ja vas­tuu­va­hin­ko­ja).  Talo­yh­tiön kiin­teis­tö­va­kuu­tus ei yleen­sä kor­vaa osak­kaan irtai­mis­toa. Ajan­koh­tais­ta tie­toa saat talo­yh­tiö­si isän­nöit­si­jäl­tä, omas­ta vakuu­tus­yh­tiös­tä­si ja tutus­tu­mal­la alla ole­vaan linkkiin.

Koti­va­kuu­tus