Saako parvekkeella grillata?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par­ve­kegril­laa­mi­nen herät­tää joka kesä kes­kus­te­lua talo­yh­tiöis­sä. Vaik­ka par­ve­kegril­laa­mis­ta ei lais­sa ole kiel­let­ty, keho­tam­me sekä osak­kai­ta että asuk­kai­ta luke­maan talo­yh­tiö­koh­tai­set jär­jes­tys­sään­nöt ja toi­mi­maan nii­den mukai­ses­ti. Näin väl­tym­me ikä­vil­tä välikohtauksilta.

Artik­ke­li on luet­ta­vis­sa täs­tä.

Osakkaan kotivakuutus taloyhtiössä

Usein Isän­nöit­si­jäl­tä kysy­tään, kan­nat­taa­ko osak­kaan ottaa omaa koti­va­kuu­tus­ta talo­yh­tiös­sä. Koti­va­kuu­tus on usein yhdis­tel­mä kodin irtai­men omai­suus­va­kuu­tuk­ses­ta, vas­tuu­va­kuu­tuk­ses­ta ja oikeus­tur­va­va­kuu­tuk­ses­ta. Tar­jol­la on kui­ten­kin hyvin eri­lai­sia tuot­tei­ta pel­käs­tä palo­va­kuu­tuk­ses­ta hyvin laa­jaan turvakokonaisuuteen.

Talo­yh­tiön kiin­teis­tö­va­kuu­tus kor­vaa vakuu­te­tul­le omai­suu­del­le aiheu­tu­neen äkil­li­sen ja ennal­ta arvaa­mat­to­man ehto­jen mukai­set vahin­got (mm tuli­pa­lo, put­ki­vuo­to, vie­mä­ri­tu­kos, ilki­val­ta, myrs­ky­va­hin­ko ja vas­tuu­va­hin­ko­ja).  Talo­yh­tiön kiin­teis­tö­va­kuu­tus ei yleen­sä kor­vaa osak­kaan irtai­mis­toa. Ajan­koh­tais­ta tie­toa saat talo­yh­tiö­si isän­nöit­si­jäl­tä, omas­ta vakuu­tus­yh­tiös­tä­si ja tutus­tu­mal­la alla ole­vaan linkkiin.

Koti­va­kuu­tus

 

Hallituksen oikeus määrätä pelisäännöt sähköauton latauspisteen käytölle

Kevät etenee vauhdilla ja samaan tapaan tuntuvat lisääntyvät myös sähköautot ja niiden lataustarpeet. Ensimmäisen ladattavan auton ilmestyessä pihalle, joudutaan tekemään ratkaisuja sen suhteen, miten lataaminen oikein käytännössä voidaan järjestää. Latausjärjestelmän toteuttamisessa joudutaan usein tekemään muutoksia paitsi autopaikoille, myös yhtiön tiloihin ja sen sähköjärjestelmään. Huomioon on otettava sähköjärjestelmän kapasiteetin lisäksi myös käytettävä latausteknologia.

Lisä­tie­to­ja säh­kö­au­ton lataus­pis­teen pelisäännöille:

https://www.kiinteistoliitto.fi/blogit/lakipahkina/hallituksenoikeusmaaratapelisaannotsahkoautonlatauspisteenkaytolle/

https://www.kiinteistoliitto.fi/blogit/lakipahkina/latausmahdollisuudetkaytannossa/