Lomakkeet

Alta löy­dät lomak­kei­ta eri tilan­tei­siin. Palau­tet­tu täy­tet­ty­nä toi­mis­tol­lem­me osoit­tee­seen: Anna­lii­san­ka­tu 9, 98100 Kemi­jär­vi, tai etunimi.sukunimi@sola-isannointi.fi

Vakuu­tuk­set: Asuk­kai­den omai­suus ja irtai­mis­to eivät kuu­lu talo­yh­tiön kiin­teis­tö­va­kuu­tuk­sen pii­riin, vaan ne tulee vakuut­taa itse koti­va­kuu­tuk­sel­la. Irtai­mis­ton koti­va­kuu­tus on suo­si­tel­ta­vaa ottaa aina. Jos kiin­teis­tös­sä sat­tuu vahin­ko, aiheu­tuu sii­tä usein vahinkoa/menetyksiä myös asuk­kai­den irtai­mis­tol­le. Vesi­va­hin­ko- ja  palo­va­hin­gois­sa tila­päi­nen asu­mi­nen muu­al­la saat­taa tul­la kysee­seen. Kiin­teis­tö­va­kuu­tus tai talo­yh­tiö eivät kor­vaa asu­mi­sen kes­key­ty­mis­tä tai mah­dol­lis­ta vuo­kra­tu­lon keskeytymistä.

Tuloil­moi­tus­lo­ma­ke

Läh­töil­moi­tus­lo­ma­ke

Osak­keen muu­tos­työt: Muu­tos­työil­moi­tus on teh­tä­vä käy­tän­nös­sä kai­kis­ta kun­nos­sa­pi­to- ja muu­tos­töis­tä, lukuun otta­mat­ta tape­toin­tia, maa­laus­ta tai lat­tian vaih­toa (kun mate­ri­aa­li pysyy sama­na).  Muu­tos­työil­moi­tuk­sen käsit­te­lyyn on suo­si­tel­ta­vaa vara­ta riit­tä­väs­ti aikaa. Töi­tä ei saa aloit­taa ennen kuin lupa työn suo­rit­ta­mi­seen on myön­net­ty. Mikä­li työt on aloi­tet­tu ennen asian­mu­kais­ta ilmoi­tus­ta ja lupaa, saa­te­taan muu­tos­työ jou­tua teke­mään uudel­leen talo­yh­tiön edel­ly­tys­ten täyt­tä­mi­sek­si. Mikä­li näin jou­du­taan menet­te­le­mään, on muu­tos­työ­hön ryh­ty­nyt osa­kas vas­tuus­sa yli­mää­räi­sis­tä kus­tan­nuk­sis­ta. Läh­tö­koh­tai­ses­ti osa­kas vas­taa aina aloit­ta­man­sa muu­tos­töi­den kustannuksista

Muu­tos­työil­moi­tuk­sen pää­set täyt­tä­mään tääl­tä: Muu­tos­työil­moi­tus­lo­ma­ke

Pel­ko­sen­nie­men Vuo­kra­ta­lot:  Asun­to­ha­ke­mus

Vuo­kra­so­pi­muk­sen irtisanominen