Vastuunjakotaulukko

Meil­tä voi ostaa uudis­tu­neen vas­tuun­ja­ko­tau­lu­kon, joka ker­too miten kun­nos­sa­pi­to­vas­tuut jakau­tu­vat osak­kaan ja talo­yh­tiön kes­ken. Kysy lisää toi­mis­tol­tam­me!  Hin­ta: 12,00 € / kpl

Etäosallistuminen yhtiökokouksiin on tullut jäädäkseen

Etä­osal­lis­tu­mi­nen voi pysyä vie­lä pit­kään ainoa­na tur­val­li­se­na tapa­na osal­lis­tua talo­yh­tiön yhtiö­ko­kouk­seen. Kiin­teis­tö­liit­to suo­sit­te­lee, että talo­yh­tiöt pitä­vät etä­osal­lis­tu­mi­sen kei­no­va­li­koi­mas­saan sen­kin jäl­keen, kun koro­na­ti­lan­ne sal­lii myös perin­tei­sen kokoontumisen

Yhtiö­ko­kouk­seen osal­lis­tu­mi­nen etänä

Osoitemuutokset

Osak­kee­no­mis­ta­jan on muis­tet­ta­va ilmoit­taa osoit­teen­muu­tok­set isän­nöin­ti­toi­mis­toon. Isän­nöin­ti­toi­mis­to muut­taa osak­kaan osoi­te­tie­dot vain pyyn­nös­tä, eli tie­to­ja ei hae­ta auto­maat­ti­ses­ti väes­tö­re­kis­te­ris­tä. Pos­tio­soit­teen on tär­ke­ää olla ajan tasal­la mm. yhtiö­ko­kouk­siin ja mak­sui­hin liit­ty­vän tie­don­ku­lun kannalta.

 

Kiin­teis­tö­lii­ton sivuil­ta löy­dät lisä­tie­to­ja   Kiin­teis­tö­liit­to