Vastuunjakotaulukko

Meil­tä voi ostaa uudis­tu­neen vas­tuun­ja­ko­tau­lu­kon, joka ker­too miten kun­nos­sa­pi­to­vas­tuut jakau­tu­vat osak­kaan ja talo­yh­tiön kes­ken. Kysy lisää toi­mis­tol­tam­me!  Hin­ta: 12,00 € / kpl

Osoitemuutokset

Mikä­li asun­to-osa­keyh­tiö­si osa­ke­luet­te­lot ovat siir­ty­neet Maanmittaus­laitokselle, yllä­pi­tää Maanmittaus­laitos osake­luettelon tie­to­ja huoneisto­tieto­järjestelmässä. Jat­kos­sa on tär­ke­ää, että osak­kaat huo­leh­ti­vat osoi­te­muu­tok­sien teke­mi­sen Maan­mit­taus­lai­tok­sel­le, kos­ka talo­yh­tiön saa siel­tä jat­kos­sa ajan­ta­sai­set yhteys­tie­dot yhtiö­ko­kous­kut­su­jen toimittamiselle.

Kes­ki­näi­sen kiin­teis­tö­osak­kei­den osak­kee­no­mis­ta­jien on muis­tet­ta­va ilmoit­taa osoit­teen­muu­tok­set isän­nöin­ti­toi­mis­toon. Isän­nöin­ti­toi­mis­to muut­taa osak­kaan osoi­te­tie­dot vain pyyn­nös­tä.  Pos­tio­soit­teen on tär­ke­ää olla ajan tasal­la mm. yhtiö­ko­kouk­siin ja mak­sui­hin liit­ty­vän tie­don­ku­lun kannalta.

MUU­TOS­TYÖT JA  MUUTOSTYÖILMOITUS

Asun­to-osa­keyh­tiö­lain mukaan osak­kaan on ilmoi­tet­ta­va talo­yh­tiöl­le kir­jal­li­ses­ti remon­tis­ta aina, kun remont­ti voi vai­kut­taa talo­yh­tiön vas­tuul­la ole­viin raken­tei­siin tai naa­pu­ri­huo­neis­toi­hin. Kai­kis­ta asun­nos­sa teh­tä­väs­tä muu­tok­sis­ta on ilmoi­tet­ta­va isän­nöit­si­jäl­le, lukuu­not­ta­mat­ta tape­toin­tia ja maa­laus­ta. Ilmoi­ta remon­tis­ta hyvis­sä ajoin mie­lel­lään ennen muu­tos­työ­hön ryhtymistä.