Talo­yh­tiös­sä voi olla käsil­lä tilan­ne, jos­sa kyl­py­huo­neet ovat alku­pe­räi­ses­sä kun­nos­sa, mut­ta niis­sä ei ole vie­lä havait­tu väli­tön­tä kor­jaus­tar­vet­ta. Kyl­py­huo­nei­ta oli­si hyvä alkaa pik­ku­hil­jaa uusi­maan ja toi­vee­na oli­si, että osak­kaat teki­si­vät itse tar­vit­ta­vat kyl­py­huo­ne­kor­jauk­set. Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa rat­kai­su voi löy­tyä niin sano­tus­ta kan­nus­tin­pää­tök­ses­tä. On kui­ten­kin otet­ta­va huo­mioon, että osak­kai­ta ei voi­da pakot­taa remont­tei­hin, eikä kan­nus­tin­me­net­te­lyä voi­da sovel­taa sil­loin, kun kyl­py­huo­nees­sa on jo havait­tu väli­tön, yhtiön vas­tuul­le kuu­lu­va korjaustarve.

Vaik­ka osa­kas­re­mon­tin kus­tan­nuk­set kuu­lu­vat osak­kaal­le, estet­tä ei kui­ten­kaan ole sil­le, että yhtiö tuki­si osa­kas­re­mont­te­ja osal­lis­tu­mal­la nii­den kus­tan­nuk­siin. Tämä kui­ten­kin edel­lyt­tää, että yhtiö­ko­kous tekee yksin­ker­tai­sel­la ään­te­ne­nem­mis­töl­lä kannustinpäätöksen.

https://www.kiinteistoliitto.fi/blogit/lakipahkina/mitentaloyhtiovoikannustaaosakkaitaoma-aloitteisiinkylpyhuoneremontteihin/