Isännöinti- sekä Kiinteistöliiton suositukset koronaepidemian ajaksi

Isän­nöin­ti­liit­to sekä Kiin­teis­tö­liit­to ovat 13.3.2020 jul­kais­seet suo­si­tuk­set, joi­ta talo­yh­tiöi­den yhtiö­ko­kouk­sis­sa tuli­si pyr­kiä nou­dat­ta­maan koro­nae­pi­de­mian aikana.

Lisää suo­si­tuk­sis­ta voit lukea tääl­tä.

Me haluam­me par­haam­me mukaan hil­li­tä viruk­sen leviä­mis­tä, jon­ka takia yhtiö­ko­kous­ten pitä­mi­seen sekä nii­hin osal­lis­tu­mi­seen saat­taa tul­la muu­tok­sia. Tie­do­tam­me näis­tä muu­tok­sis­ta niin ajois­sa, kuin suin­kin voimme.

Saako parvekkeella grillata?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koti­ta­lo on artik­ke­lis­saan 18.5.2017 kerän­nyt yhteen vas­tauk­sia ylei­sim­piin par­ve­kegril­laa­mis­ta kos­ke­viin kysymyksiin.

Par­ve­kegril­laa­mi­nen herät­tää joka kesä kes­kus­te­lua talo­yh­tiöis­sä. Vaik­ka par­ve­kegril­laa­mis­ta ei lais­sa ole kiel­let­ty, keho­tam­me sekä osak­kai­ta että asuk­kai­ta luke­maan talo­yh­tiö­koh­tai­set jär­jes­tys­sään­nöt ja toi­mi­maan nii­den mukai­ses­ti. Näin väl­tym­me ikä­vil­tä välikohtauksilta.

Artik­ke­li on luet­ta­vis­sa täs­tä.

SOLA Isännöinti Oy toivottaa hyvää juhannusta asiakkailleen!

Hyt­ty­sen hyrinä,
ukko­sen jyrinä,
puro­jen juoksu,
mata­ran tuoksu,
mato­jen tonkija,
onne­kas onkija,
man­sik­ka­mai­to
– kesä on aito!
Hyvää juhan­nus­ta!

 

 

Hen­ki­lö­kun­tam­me rau­hoit­tuu juhan­nuk­sen viet­toon. Toi­mis­tom­me on auki jäl­leen maa­nan­tai­na 24.6. klo 10.00.

- SOLA Isän­nöin­ti Oy