Toimistolla vierailu

Coronavirus has no race.

 

 

 

 

 

 

 

Ette­hän ystä­väl­li­ses­ti tule toi­mis­tol­lem­me flunssaisena!
Näin pyrim­me vält­tä­mään hen­ki­lö­kun­tam­me sai­ras­tu­mi­sen, jot­ta voi­sim­me pal­vel­la tei­tä myös koro­na­pan­de­mian ajan.

Mei­dät tavoit­taa puhe­li­men sekä säh­kö­pos­tin välityksellä.

Lau­ra Sal­me­la, 040 5428 955, laura.salmela@sola-isannointi.fi
Asta Ovas­ka, 050 4333 177, asta.ovaska@sola-isannointi.fi
Tai­na Ter­va­har­ju, 040 0872 131, taina.tervaharju@sola-isannointi.fi
Jyri Mäen­pää, 040 0872 141, jyri.maenpaa@sola-isannointi.fi
 

Pikais­ta para­ne­mis­ta kai­kil­le kipeä­nä oleville!

Toi­voo SOLA Isän­nöin­ti Oy:n henkilökunta

 

 

Isännöinti- sekä Kiinteistöliiton suositukset koronaepidemian ajaksi

Isän­nöin­ti­liit­to sekä Kiin­teis­tö­liit­to ovat 13.3.2020 jul­kais­seet suo­si­tuk­set, joi­ta talo­yh­tiöi­den yhtiö­ko­kouk­sis­sa tuli­si pyr­kiä nou­dat­ta­maan koro­nae­pi­de­mian aikana.

Lisää suo­si­tuk­sis­ta voit lukea tääl­tä.

Me haluam­me par­haam­me mukaan hil­li­tä viruk­sen leviä­mis­tä, jon­ka takia yhtiö­ko­kous­ten pitä­mi­seen sekä nii­hin osal­lis­tu­mi­seen saat­taa tul­la muu­tok­sia. Tie­do­tam­me näis­tä muu­tok­sis­ta niin ajois­sa, kuin suin­kin voimme.