Saako parvekkeella grillata?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koti­ta­lo on artik­ke­lis­saan 18.5.2017 kerän­nyt yhteen vas­tauk­sia ylei­sim­piin par­ve­kegril­laa­mis­ta kos­ke­viin kysy­myk­siin.

Par­ve­kegril­laa­mi­nen herät­tää joka kesä kes­kus­te­lua talo­yh­tiöis­sä. Vaik­ka par­ve­kegril­laa­mis­ta ei lais­sa ole kiel­let­ty, keho­tam­me sekä osak­kai­ta että asuk­kai­ta luke­maan talo­yh­tiö­koh­tai­set jär­jes­tys­sään­nöt ja toi­mi­maan nii­den mukai­ses­ti. Näin väl­tym­me ikä­vil­tä väli­koh­tauk­sil­ta.

Artik­ke­li on luet­ta­vis­sa täs­tä.